Privacybeleid

Tandartspraktijk Hoogteijling
Mondzorg Soest, Mondhygiënisten praktijk

Soest, Mei 2018

De wet Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Op 25 mei 2018 wordt de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht.
Graag informeren wij u langs deze weg over de verwerking van uw (medische) persoonsgegevens en de rechten die u vanuit de wet AVG kunt laten gelden.

Doeleinden van verzamelen en gebruik van (medische) persoonsgegevens:
wij noteren (medische) persoonsgegevens uitsluitend voor logistieke en administratieve doeleinden vanwege de verplichting voor het uitvoeren van de overeenkomst tussen u en onze praktijk zoals neergelegd in artikel 6 lid 1 sub b van de AVG.

De medische persoonsgegevens worden genoteerd in een analoog en digitaal medisch dossier, mutaties, specifieke medisch/tandheelkundige bevindingen en tandheelkundige/mondzorgkundige behandelingen worden analoog en digitaal genoteerd, verzameld en gebruikt voor vastleggen van de voortgang en de continuïteit ten behoeve van het overzicht in de individuele patiënten behandeling.
De persoons- en medische gegevens worden digitaal gedeeld met Infomedics Factoring, uitsluitend ten behoeve van een veilige en juiste facturering, waarbij de AVG de verantwoordelijkheid voor veilig verzamelen en gebruiken van deze data bij het desbetreffende bedrijf neerlegt: Infomedics heeft de in de AVG verplicht gestelde bewerkersovereenkomst afgesloten met al haar cliënten waarvoor zij de factoring verzorgt.

De AVG vraagt aan organisaties waar gevoelige gegevens worden opgeslagen een
“register van verwerkingsactiviteiten” bij te houden.

In dat register wordt bijgehouden met:

  • welk doel de persoonsgegevens worden verwerkt (logistiek en administratie: NAW, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, huisarts)
  • welke groepen mensen (onze kleine praktijk verwerkt gegevens van ca 800 cliënten)
  • welke informatie (zie hierboven)
  • welke termijn de informatie wordt vernietigd (wij hanteren de wettelijke bewaartermijn van 15 jaar uit de wet WGBO)
  • wie de informatie wordt gedeeld (zie hierboven)

Naast de WGBO houden we indien nodig ook rekening met bewaartermijnen die voortvloeien uit andere wetgeving (o.a. forensische opsporing)

Informatie over de digitale beveiligingsmaatregelen.

Onze praktijk heeft voor de digitale administratie en het digitaal (medisch) dossier alsmede de communicatie met Infomedics Factoring de beschikking over 1 computer, die verbonden is met internet waarbij, op de gebruikelijke voorgeschreven manier, beveiligingsmaatregelen zijn getroffen en worden onderhouden met behulp van firewall en Wi-Fi wachtwoord.

De informatiebeveiliging zoals genormeerd en geïmplementeerd in NEN7510 is in actualiteit gewijzigd door het voor tandarts-en- mondhygiëne praktijken niet langer noodzakelijke opvragen, registreren en delen van het Burgerservicenummer.

-2-
Uitsluitend leden van de Maatschap Tandartspraktijk Hoogteijling/Mondzorg Soest hebben toegang tot deze computer en invoer van verwerkingsgegevens wordt uitsluitend door de hieronder genoemde personen verricht:

Maatschap Tandartspraktijk Hoogteijling/Mondzorg Soest:
J.G. Hoogteijling, tandarts,
F.C.R Hoogteijling, mondhygiënist,
E. Hoogteijling-van Dusseldorp, tandartsassistente.

De website www.mondzorgsoest.nl is uitsluitend van informatieve aard.
Het niet mogelijk direct contact te maken of berichten achter te laten.
Hierdoor vermindert voor onze praktijk de actualiteit van beveiligingsnormen NEN7510 en ISO 27001.

Wanneer u persoonsgegevens aan ons heeft verstrekt zijn er verschillende rechten die u daarop kunt laten gelden. U heeft recht op inzage, rectificatie en wissen van uw gegevens.
U kunt ons verzoeken uw gegevens over te dragen aan een andere partij.
Indien op uw verzoek uw (medisch) dossier overgedragen wordt vindt deze overdracht persoonlijk plaats (wij brengen het gekopieerde dossier naar het door u opgegeven praktijkadres)
of wij verzenden het per aangetekende post.
Ook heeft u het recht op dataportabiliteit, d.w.z. u mag ons desgewenst vragen om een kopie van uw dossier opdat u dit ter hand kunt stellen aan een andere partij.
Bij overdracht van gegevens wordt de bewaarplicht volgens de wet WGBO eveneens overgedragen en vervalt deze voor onze praktijk.

Bij verwijzing van een patiënt naar een mondzorg specialist, b.v. orthodontist, endodontoloog, parodontoloog, kaakchirurg of logopedist worden de relevante medische persoonsgegevens per post aan de desbetreffende specialist gezonden of aan de patiënt meegegeven.

De AVG is helder in de omschrijving van de redenen tot verplichting van grote organisaties bij het aanstellen van een functionaris voor de gegevensbescherming en de meldplicht van datalekken. Door de omvang, bezetting, werkverdeling en begrenzing van digitale externe contacten van onze praktijk is deze regelgeving voor ons niet van toepassing.

Mocht u na het lezen van deze informatie toch nog vragen hebben, neem dan contact met ons op:
035- 6016666.